Farsi สาธารณะ
[search 0]

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
 
Loading …
show series
 
หลบมุมอ่าน จะพาผู้ฟังเดินทางสู่จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ตั้งแต่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อสัมผัสพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายของสำหรับอาหารตะวันออก ทั้งของคาวและขนมหวานซึ่งมีที่มาจากการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่น จีน ญวน และชอง โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล จะเป็นผู้มาปรุงเรื่องราว ชวนชิม และยกบางสำรับมาเล่าให้ฟัง เพื่อนำเส…
 
สิบนิ้วเล็ก ๆ กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ของ อรวินท์ คุปตา ชาวอินเดียผู้สร้างสรรค์ของเล่นเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิต เพื่อแนะนำนักเรียนและครูทั่วประเทศให้รู้จักของเล่นทำเอง หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทย โดย เด็กชายภูมิ ตันศิริมาศ ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน พร้อมกับคุณแม่ สุชาดา ตันศิริมาศ ถึง ความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในครอ…
 
เชอรี่ เชอริศา อินทร์พิมพ์ ผู้วิจัยและผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “แม่กะเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยม” ร่วมพูดคุยกับ หลบมุมอ่าน เพื่อสะท้อนถึงบทบาทการโอบรับความเป็นแม่ของผู้หญิงข้ามเพศจากกลุ่มตัวอย่าง และ การปรับตัวกับบริบททางสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ เพศสถานะ ชนชั้น อารมณ์ความรู้สึก การต่อรอง และความเหลื่อ…
 
สักวันเราจะเล่าทุกอย่างสู่กันฟัง นวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวความรัก การเติบโตของวัยรุ่นชาวเยอรมัน บทบาทของผู้หญิงและเพศสถานะอื่น การปะทะกันระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงรวมประเทศของเยอรมนี ว่ามีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ และบริบทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การเรียนรู้ อย่างไรบ้าง . ขณะเดียวกันน…
 
จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ (จรรยา สุวรรณ์ หรือ จันทร์ รำไร) นักเขียน กวี ผู้มีผลงานประเภทเรื่องสั้น บทกวี และความเรียง เผยแพร่ออกมาจำนวนหลายเล่มและหลายชิ้นกับหลากหลายสำนักพิมพ์ . จุดเปลี่ยนอะไรบ้างที่ทำให้เขาสนใจการอ่าน ภาษา และการเขียน, หนังสือ “ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง” มีอิทธิพลและเข้าไปทำกับจิตสำนึกของเขาในด้านใดบ้าง, ความทรงจำแห่งหุบเขาฝนโปรยไ…
 
ชาคริต แก้วทันคำ นักเขียน กวี นักวิจารณ์วรรณกรรม และ “ม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์” ผลงานรวมเรื่องสั้นจำนวน 11 เรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคแรก อายุเยาวเรศฝัน, ภาคสอง ถูกทำให้ไม่ได้ยิน และ ภาคสาม ประเทศสัจนิยมมหัศจรรย์ ผลงานทั้งหมดเขียนในช่วงปี 2563-2565 นักเขียนบันทึกบริบทสังคมผ่านวรรณกรรมโดยใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ในสังคมไทย ในระดับปัจเจก ระด…
 
ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอินเดีย จากประสบการณ์การเรียนด้านอินเดียศึกษา ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ของ ‘ตี๋’ ธนภัทร์ ลัภศิริกุล เรื่องราวของชาวไทยจากเจ้าพระยาสู่พรหมบุตร ที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าประสบการณ์ใช้ชีวิตที่รัฐอัสสัม ทั้งในด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คน อุตส…
 
“พระราชพิธี 12 เดือน” พระราชนิพนธ์ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 5 และ ปี พ.ศ. 2566 เป็นวาระครบรอบ 135 ปี พระราชนิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งเป็นยอดของความเรียงอธิบายและทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ หลบมุมอ่านอีพีนี้ ‘นนท์’ บารมี สมาธิปัญญา นักอ่าน มาร่วมพูดคุยถึงองค์ความรู้ในอดีตที่ส่งต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 21 ในการอ่านของคนอีกรุ่นยังเต็มไปด้วยความประ…
 
“มุมมองสตรีนิยมกับสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี” บทความวิชาการ โดย กุลธีร์ บรรจุแก้ว และ วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน ที่จะพาผู้ฟังไปค้นหาพื้นที่ของผู้หญิงกับสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี ในบริบทของดนตรีตะวันตก ผ่านการรื้อถอนรหัสและความหมายที่ซ่อนอยู่ของดนตรีบริสุทธิ์ การนำเสนอภาพตัวแทนของเพศสถานะ เพศวิถี การต่อรองอำนาจ ปิตาธิปไตยที่แฝงฝังอยู่ในนั้น และคุณประโยชน์ของแนวค…
 
“ว่างเปล่า เหลือแสน แปนเอิดเติด” หนังสือรวมบทกวีรำลึก 20 ปี การจากไปของประเสริฐ จันดำ กวีและนักเขียนแนวเพื่อชีวิต ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของบทกวีที่ได้คัดสรรจากผลงานของ “ประเสริฐ จันดำ” จากหนังสือเล่มแรก ๆ และผลงานในช่วงสุดท้ายของชีวิต อีกส่วน คือ จากมวลมิตรที่สนิทชิดเชื้อกับ “ประเสริฐ จันดำ” . ทิพย์อนงค์ จันดำ ลูกสาวกวี ร่วมพูดคุยกับ “หลบมุมอ่า…
 
“Taiwan Memo: เมื่อวันหนึ่ง ฉันได้ไปไต้หวัน” หนังสืออ่านเล่นเล่มแรกของนักวิชาการด้านภูมิศาสตร์ ผศ.ดร.ทรงชัย ทองปาน เล่าเกร็ดสาระ 44 ตอนด้วยรูปแบบการเขียนบันทึกสั้น ใช้เวลาในการอ่านไม่นาน แต่ชวนตั้งคำถาม ขบคิด และต่อยอดให้ค้นคว้าเพิ่มเติม หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ ทำให้ผู้อ่านเห็นไต้หวันในหลากหลายมิติ อา…
 
ร้านหนังสือภาษาต่างประเทศในแหล่งท่องเที่ยวเช่นย่านถนนข้าวสาร-รามบุตรี เป็นหนึ่งในสถานที่ตัวอย่างที่สะท้อนวัฒนธรรมการอ่านของชาวต่างชาติและชาวไทย รวมถึงเป็นห้องเรียนวิชาวรรณกรรมคลาสสิกและร่วมสมัย, เป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนของผู้คนและหนังสือ, เป็นพิพิธภัณฑ์หนังสือและสิ่งพิมพ์แห่งศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางยุคดิจิทัล ร้านหนังสือในแหล่งท่องเที่ยวยังเป็นศูนย์รวม…
 
ประสบการณ์เข้าถึงหนังสือ สื่อเสียง และการอ่านของ แป้ง กฤติยาภรณ์ เกตุกำพล เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนของ คนตาบอด ที่กำลังบอกกับสังคม ว่าการอ่านไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างแรงบันดาลใจ ให้แง่คิดในการใช้ชีวิต เรื่องราวผ่านเรื่องเล่าของเธอ ทำให้ผู้ฟังพบความเปลี่ยนผ่านของสื่อเสียงสำหรับคนตาบอดตั้งแต่วัยอนุบาลจนถึงปัจจุบันว่ามีพัฒนาการอย่างไร การเติบโตของสื่อดิจ…
 
รวมเรื่องสั้นชุด "เป็นใครสักคน" ของ จารี จันทราภา เกิดจากแนวคิดที่ว่า คน ๆ หนึ่งมีสถานะและบทบาทที่หลากหลายในสังคม เรื่องสั้นแต่ละเรื่องเป็นเรื่องของ "คน" ธรรมดาสามัญ พบเห็นได้ในการดำเนินชีวิต ฉาก เรื่องราวในรวมเรื่องสั้นชุดนี้จึงเป็นเรื่องพื้น ๆ เพื่อนำเสนอให้เห็นว่าการสร้างสรรค์งานเขียนเกิดขึ้นจากเรื่องง่าย ๆ ได้และสามารถใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารไป…
 
"เด็กหญิง ดาลียา สุวรรณ์ เกิดในเดือนมกราคม 2553 เติบโตในครอบครัวมุสลิม เป็นมุสลิมมะห์ ที่คุณยายอบรมเลี้ยงดูตามวิถีอันเรียบง่ายมาตั้งแต่เด็ก เริ่มฝึกวาดรูปและเขียนประโยคสั้น ๆ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล ... อ่านวรรณกรรมเยาวชนทุกเล่มที่พ่อซื้อมาให้ เริ่มเขียนบันทึกจริงจังตอนอยู่ชั้นประถม 5 โดยมีคุณแม่และคุณยายคอยให้คำแนะนำ ผลงานความเรียงและบทกวี 'ผีเสื้อ…
 
บิ๊ก ณรงค์ชัย แสงอัคคี นักเขียน กวี ยุวศิลปินไทย มีผลงานรวมบทกวีตีพิมพ์ออกมา 4 เล่มได้แก่ “ใน(นัย)โลกใบน้อย” , “สถานกาลบังคับ” , “ต้นไม้ทุกต้นเคยเป็นต้นกล้า” , “เราอาจกลัวและเพรียกถามทางกลับบ้าน” แต่ละเล่มได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์ เขาเป็นกวีที่ถนัดเขียนฉันทลักษณ์มาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ พัฒนาการเขียนอย่างมีวินัย สม่ำเสมอ ฉันทลักษณ์ในบทก…
 
Muay’s Diary (หมวยไดอารี่) หนังสือภาพประกอบเรื่อง ซึ่งเป็นภาพแทนอิสระทางความคิด ความขี้สงสัย อยากรู้อยากเห็น ในขณะเดียวกันก็เป็นภาพสะท้อนความทรงจำในวัยเด็ก นอกจากนี้ยังมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับผลกระทบจากการเติบโตของเมืองต่อผู้ที่อยู่เดิมจนรู้สึกว่าถูกทำให้เป็นคนนอก ร้านชำที่หายไป ความเหงาของผู้สูงอายุ เรื่องราวถ่ายทอดผ่านมุมมองของ "ลิ้นจี่" วนบุษป…
 
"ฟีลลิ่ง (Feeling)" วารสารการศึกษาศิลปะที่มุ่งนำเสนอความรู้ ความเข้าใจ และแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยความมุ่งหวังให้ฟีลลิ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ (creative space) ทางความคิดและจินตนาการไปยังผู้อ่านที่สนใจศิลปะ และ ผู้สนใจทั่วไป การกลับมาอีกครั้งของฟีลลิ่งหลังจากหยุดพักไป 36 ปี เป็นการกลับมาแบบสวนกระแสกับปัจจุบันในแง่ที่ว่าสื่อออนไลน์และข้อมูลบนโซเชียล…
 
"เที่ยวชุมชนวิถีฮาลาล" เป็นหนังสือนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนมุสลิม 22 ชุมชนทั่วประเทศ นำเสนอตัวอย่างทริปการท่องเที่ยว ข้อมูลที่พัก และร้านอาหารฮาลาล งานศึกษาวิจัยที่นำเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้ จะพาผู้อ่านไปทำความรู้จัก Local Halal Tourism การท่องเที่ยวชุมชนวิถีฮาลาล โอกาส ศักยภาพของการท่องเที่ยววิถีฮาลาล ในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวเลือกการท่องเที่ยวให้ก…
 
นิทรรศการ "แผลเก่า" โดย ประทีป สุธาทองไทย ศิลปินทำงานข้ามสื่อและสร้างบทสนทนาของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านการจำลองภาพปกหนังสือกลายมาเป็นงานจิตรกรรม แสดงให้เห็นว่า "ปก" สามารถเป็นภาพตัวแทน ความหมาย และสื่อสารอะไรต่อคนอ่านและคนชมนิทรรศการ การนำปกกลับมาผลิตซ้ำอีกครั้ง ได้เก็บเรื่องราวของริ้วร้อย ความชำรุด ความเลือนรางของภาพ เพื่อให้ภาพของปกหนัง…
 
น้ำใส ข้าวบ่อ นักวาดภาพประกอบ ผู้สนใจทั้งแอนิเมชันและการสร้างสรรค์คอมิกส์ ร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านถึงแรงบันดาลใจ ความสนใจทำงานศิลปะ ประสบการณ์ศึกษาต่อด้านแอนิเมชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสและระบบการศึกษาที่นั่น ผลงานบางเรื่องของน้ำใสที่นำมาคุยในรายการ เนื้อหาที่เล่าผ่านภาพ สี เส้น และปิดท้ายด้วยหนังสือแนะนำจากนักวาดภาพประกอบ ผู้หลงใหลสีชมพูและสารพัดผัก…
 
พิสุทธิลักษณ์ บุญโต ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ผ้าซิ่นตาหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทดำ ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หัวข้อ "การสร้างบริบทใหม่ให้แก่ผ้าซิ่นตาหมี่ของชาวไทดำในพื้นที่ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของผ้าซิ่นตาหมี่ในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม และ ศึกษากระบวนการรื้อฟื้นผ้าซิ่นตาหมี่ในบริบทสังคมร่วมสมัย . ผ้าซิ่นตาหม…
 
"วิหารความจริงวิปลาส" นวนิยายประเภทจิตวิทยาระทึกขวัญ หนังสือชนะเลิศรางวัลชมนาด นวนิยายยอดเยี่ยมประจำปี 2565 ผลงานของ นทธี ศศิวิมล นำเสนอความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนของครอบครัว อาการของโรคทางจิตเวชหลายโรคที่ผู้คนในสังคมเราต่างมีกันอยู่คนละนิดคนละหน่อย รวมถึงโรคและอาการทางจิตที่ไม่ค่อยพบเห็นมากนัก . "เพราะชีวิตคนเราก็คล้ายความฝัน และความฝันนั้นก็คล้ายช…
 
หนังสือ "คนทำงานในร้านอาหาร ตัวตนที่พร่ามัวและเสียง (ร้อง) ที่ไม่มีใครได้ยิน" งานศึกษาและวิจัยของ ผศ. ดร.รุ่งนภา เทพภาพ เป็นงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนทำงานในร้านอาหาร ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จากสถานการณ์ดังกล่าวเช่นไร วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพื่อสำรวจสภาพความรู้เกี่ยวกับกลุ่มคนทำงา…
 
"ข้าพเจ้าทำได้เพียงพยายามบันทึกบทสนทนาทั้งหลาย ความรู้สึกทั้งปวงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตลงในบทกวี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบทกวีฉันทลักษณ์ – รูปแบบเดียวที่ข้าพเจ้าถนัด" - จากบันทึกผู้เขียน ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ ฉบับพิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2565 รวมบทกวีชุด จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้ นำเสนอประเด็นสังคมในหลายมิติ แบ่งออกเป็น 4 ภาค ประกอ…
 
หนังสือ "Space and Time in Thai – Lao Relations" ของ ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร หนังสือว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Routledge ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำระดับโลกที่ก่อตั้งมามากกว่า 180 ปี หนังสือเล่มนี้นำเสนอทฤษฎีความสัมพันธ์ไทย-ลาว เอาความเป็นชายแดนมาขยายข้อมูล ถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์และเมื่อมองจากมุมชายแดนจะมีมิติเพิ่มมา…
 
ประลองพล เพี้ยงบางยาง บรรณาธิการคนปัจจุบันของ ต่วย’ตูน พอกเก็ตแมกาซีน เล่าถึงความผูกพันและการอ่านหนังสือ ต่วย’ตูน ในฐานะเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง ต่อมาเริ่มเขียนเรื่องส่งไปให้กองบรรณาธิการพิจารณา จนได้รับการชักชวนจากลุงต่วยให้ไปทำงานด้วยกันหลังจากเรียนจบระดับมหาวิทยาลัย วาระปีที่ 52 ของ ต่วย’ตูน ประลองจะมาบอกเล่าเรื่องราวในความเปลี่ยนผ่าน ปรับตัว การท…
 
เรื่องราวระหว่างบรรทัดในรวมบทกวี "ดอกไม้ สายน้ำ ความรัก" ผลงานของ แม่น้ำ เรลลี่ กวีผู้ซึ่งจะพาผู้ฟังชมการเติบโตของดอกไม้ ท่ามกลางฤดูกาลอันหลากหลาย ความผันผวนของกระแสน้ำ ส่งผลต่อความรักและชีวิตของเด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งห้อยขาริมหน้าต่าง แม่หม้ายในบทกวี และคำสาปในนามของความรัก "ความรักนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์โครงสร้างทางอำนาจ ในความรักมีการเมืองอยู่ด้…
 
Me And The Magic Door ภาพยนตร์เล่าเรื่องสถาปัตยกรรมอิตาลี-สยาม (ไทย) เขียนบทโดย คุณฟรานเซสคา อันเดรอีนี่ กาลันตี (Francesca Andreini Galanti) ซึ่งค้นพบความพิเศษและวิเศษด้านประวัติศาสตร์ของอาคารสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ออกแบบโดยนายช่างอิตาลี เป็นมรดกร่วมกันระหว่างสองประเทศทางด้านศิลปะ วิทยาการ ประวัติศาสตร์ และงานช่างแบบอิตาลี ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นประ…
 
มนต์รักทรานซิสเตอร์ บทประพันธ์ของ วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนและนักเคลื่อนไหวผู้ล่วงลับ ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ 40 ปีก่อน มีการนำมาดัดแปลงและสร้างเป็นภาพยนตร์เมื่อปี 2544 และในปี 2565 บทประพันธ์เรื่องนี้ ได้ถูกนำมาตีความ นำเสนอในรูปแบบละครเวที กำกับการแสดงโดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์ ผู้มีความประทับใจต่อ มนต์รักทรานซิสเตอร์ ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก่อน และต่อมาเขาไ…
 
โลกฝันในม่านหมอก นวนิยายเล่มแรกของนักเขียนคนใหม่ รจนา ไชยกุลวัฒนา ถ่ายทอดประสบการณ์การเผชิญกับการมองไม่เห็น เรื่องราวจากโลกที่เคยรู้จักมาก่อน และ โลกของคนตาบอด โดยรจนาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่วมเข้าฟังคลับเฮาส์ "ถามหน่อยดิ" ซึ่ง อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง เปิดโอกาสให้บุคคลเข้ามาถามมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อมาเปิดหลักสอนการเขียนให้กับผู้สนใจในกลุ่ม "ถามหน…
 
บางลำพู และ ต้นลำพู มีความเชื่อมโยงกันในด้านความเป็นมาของพื้นที่ นอกจากนี้ ชุมชน วัด และผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งชาวไทยต่างพื้นที่และชาวต่างประเทศหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้ย่านบางลำพูมีอาหารหลากหลายรสชาติ ความเปลี่ยนผ่านของถนนข้าวสารจากถนนธรรมสู่ถนนของนักแบกเป้ทั่วโลก ได้ทำให้เกิดเรื่องเล่าใหม่ของพื้นที่ ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง…
 
คัมภีร์โยนี (The Vagina Bible) เป็นหนังสือที่เขียนโดย แพทย์หญิงเจนนิเฟอร์ กันเทอร์ (เจ็น กันเทอร์) สูตินรีแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายแคนาดา เชี่ยวชาญด้านรักษาอาการปวดเรื้อรังและภาวะผิดปกติของอวัยวะเพศหญิงที่มีประสบการณ์ด้านนี้มานานกว่า 3 ทศวรรษ แปลไทยโดย นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ หนังสือเล่มนี้จะพาผู้อ่านไปค้นพบความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับโยนีและช่องโยนี เพ…
 
พิพิธภัณฑ์เรือนมหาสวัสดี พื้นที่เรื่องเล่าประวัติศาสตร์พื้นที่ วัฒนธรรม วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง (รวมภาคตะวันตกและภาคตะวันออก) ก่อตั้งและเป็นเจ้าของโดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล นักวิชาการ/อาจารย์/นักคติชนวิทยา ผู้ทำงานกับชุมชนคลองมหาสวัสดิ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานและอยากใช้ความรู้ความสามารถเพื่อทำอะไรให้กับพื้นที่ . "คลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองที่ขุดมาตั้…
 
"หนูจะมาช่วยคุณยายทำขนมปังได้ไหมคะ หนูไม่ขอเป็นเงินเป็นค่าตอบแทนอะไร แต่หนูขออ่านหนังสือบ้านคุณยายได้ไหมคะ" . "ป้าตุ้ย" ศิริพร ไข่นาค ย้อนวันแห่งวัยถึงความสุขครั้งแรกจากการอ่าน ว่าเกิดขึ้นในบ้านขนมปังอบของเพื่อนบ้านที่มีฐานะ มีหนังสือจำนวนมากในบ้านหลังนั้น เช่น การ์ตูนหนูจ๋า ชัยพฤกษ์การ์ตูน บางกอก เปิดประสบการณ์การอ่านให้กับป้าตุ้ยซึ่งอยู่ในวัยประถ…
 
เสาว์ บุญเสนอ มีผลงานนิยายที่เขียนไว้เป็นมรดกทางวรรณกรรมแก่นักอ่านชาวไทยมากกว่า 40 เรื่อง งานเขียนประเภทบทภาพยนตร์เรื่องเดียวของเสาว์ บุญเสนอ เรื่อง "โตนงาช้าง" ทำเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยกรมรถไฟหลวง วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความงามภาคใต้ของไทย มี มจ.ศุกรวรรณดิศ ดิศกุล และ แท้ ประกาศวุฒิสาร เป็นกำลังหลัก ภาพยนตร์ยังสร้างไม่เสร็จก็เกิ…
 
แครส อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักเขียน กวี นักประวัติศาสตร์ ผู้มีกลวิธีการนำเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มาร้อยเล่าอย่างน่าสนใจด้วยภาษาที่มีชั้นเชิง สนุก ชวนติดตาม ผ่านการค้นคว้าข้อมูล หลักฐาน การพบปะผูกมิตรกับผู้คน การเดินทางไปยังสถานที่หลากหลายแห่งทั้งในไทยและต่างแดน เพื่อนำเรื่องเล่าที่พบผ่านช่องทางต่าง ๆ มาร้อยเล่าพร้อมการเปิดประเด็นและมุมมองใหม่ ทำใ…
 
งานศึกษาและงานวิจัยด้านอาณาบริเวณศึกษา มีบทบาทสำคัญต่อสังคมและผู้คนในหลากหลายมิติ และเป็นหนึ่งในตัวกลางที่ใช้เรียนรู้ทำความเข้าใจกันและกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ผ่านองค์ความรู้ที่ทำการศึกษาวิจัย ผศ. ดร.กีรติพร จูตะวิริยะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขงและศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น / ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสัง…
 
“ไรเดอร์ ฮีโร่-โซ่ตรวน” งานวิจัยที่ร่วมสำรวจและทำความเข้าใจอาชีพ “ไรเดอร์” เหล่าฮีโร่ ผู้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้ผู้คนมากมายโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ นักวิจัย/หนึ่งในคณะวิจัยหัวข้อดังกล่าว จะพาผู้ฟังมองลึกเข้าไปในปัญหาและความเสี่ยงมากมายที่เหล่าฮีโร่ต้องแบกรับ ภายใต้ความสัมพันธ์อันคลุมเครือในธุรกิจแพลตฟอร์มที่เปร…
 
"ยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN+ ในประเทศไทย" หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้มียุทธศาสตร์ด้านสุขภาวะที่ชัดเจนต่อกลุ่มประชากร LGBTIQN+ เพื่อให้ประชากรกลุ่มดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาวะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การมีสุขภาวะที่ดีเป็นสิทธิและทุกคนมีสิทธิที่จะมีสุขภาวะที่ดีเสมอกัน หลบมุมอ่าน คุยกับคณะผู้เขียนและศึกษาวิจัย ได้แก่ ชเนตตี ทินนาม, โกสุม โอมพรนุ…
 
“2485 บินลัดฟ้ากลับมาหาเธอ” นิยายอิงประวัติศาสตร์ ผลงานของ ธันวา วงษ์อุบล ซึ่งเป็นนิยายรักเรื่องที่สองของนักเขียน สำหรับเรื่องนี้นำเสนอเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในสงครามทวงคืนดินแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ช่วงปลายปี พ.ศ. 2483 ถึงต้นปี พ.ศ. 2484 ได้ถูกนำเสนอผ่าน เรื่องราวของ สงคราม การปกป้องดินแดน รัฐชาติ หน้าที่ ความเสียสละ คว…
 
“ดอกไม้บานที่อิตาลี” ไพรัชปรัชญานิยายของ รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ที่จะนำผู้อ่านไปอิตาลี ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของสุนทรียะแห่งศิลปะ และวิถีที่สร้างรากฐานแห่งเรอเนสซองซ์ของยุโรป สัมผัสความงามของดอกฟอร์ซีเธียในฤดูใบไม้ผลิ ดอกลาเวนเดอร์ในฤดูร้อน วิลล่าเก่าแก่แสนโรแมนติก สนไซปรัส ไร่องุ่นรสดี ไวน์รสนุ่ม และเดินทางสู่การเรียนรู้คุณค่าของผลงานศิลปะในฟลอเรนซ์ เรื…
 
ปรากฏการณ์กวีนิพนธ์ร่วมสมัย เป็นโครงการที่ ชาคริต แก้วทันคำ จัดทำขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานประเภทกวีนิพนธ์ของกวีชาวไทยว่าในช่วงที่ผ่านมาและในปี 2565 มีปรากฏใดซึ่งควรหยิบยกมากล่าวถึง อย่างเช่น ผลงานที่ส่งเข้ารางวัลซีไรต์ประจำปี 2565 ประเภทกวีนิพนธ์, การเกิดขึ้นของเครือข่ายกวีสามัญสำนึก, สำนักพิมพ์ทางเลือกที่พิมพ์รวมเล่มงานเขียนของกวีในรูปแบบทำมื…
 
Art Brut เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เกิดขึ้นช่วงทศวรรษ 1940 โดย Jean Dubuffet ชาวฝรั่งเศส ศิลปะแนวนี้เป็นงานที่เผยให้เห็นศักยภาพของมนุษย์และความรู้สึกข้างใน ไม่ใช่ศิลปะที่สูงส่ง ผู้สร้างงานศิลปะเป็นกลุ่มผู้ป่วย คนพิการ คนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จึงถูกเรียกว่า Outsider Art การเติบโตของ Art Brut ในฝั่งตะวันตกมีมานานเกือบ 9 ศตวรรษ และในฐานะที่ศิลปะเป็นของมนุษย์ท…
 
ไอริสา ชั้นศิริ นักแปลชาวไทย ผู้มีผลงานตีพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับหลายสำนักพิมพ์ เด็กหญิงจากอำเภอชายขอบจะมาเล่าถึงประสบการณ์การอ่านในวัยเด็ก จนก้าวมาสู่การเป็นนักแปล โดยผลงานเล่มล่าสุดกับสำนักพิมพ์ Library House คือเรื่อง “ฉันรู้ว่าไยนกในกรงจึงขับขาน” (I Know Why The Caged Bird Sings) จากต้นฉบับภาษาอังกฤษของนักเขียนผิวสีชาวอเมริกันผู้…
 
ห้องสมุดเสาจินดารัตน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงต้นตระกูลเสาจินดารัตน์ และเปิดบ้านให้เป็นพื้นที่ทางสังคมในลักษณะแหล่งเรียนรู้ บ้านกึ่งพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ เพื่อให้บริการข้อมูล เอกสาร งานวิจัย งานค้นคว้า ซึ่งเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ท้องถิ่น หนังสือหายาก หนังสืองานศพ และอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัด…
 
จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท – เด็กผู้หญิงจากไทยแลนด์ที่มีหนังสือ 20 เล่ม นักเขียนหญิงชาวไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ IOWA International Writing Program 2022 Resident ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่เปิดโอกาสและคัดสรรนักเขียนจากนานาประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยจิดานันท์จะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบ…
 
Resurrection นวนิยายขนาดยาวเล่มสุดท้ายของ เลียฟ ตอลสตอย ฉบับแปลไทยพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ชีวิตที่ฟื้นคืน โดย สดใส ขันติวรพงศ์ นับเป็นงานแปลระดับโลกอีกเล่มที่ผู้แปลมีความตั้งใจจะส่งต่อผลงานสู่นักอ่านชาวไทย โดยถือว่าเป็นพันธะหน้าที่ของการเป็นนักแปล งานเขียนเล่มนี้ของตอลสตอยนับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกประวัติศาสตร์สังคม การเมือง ศาสนา สถาบันตุลาการ ชนชั้น …
 
ชาคริต แก้วทันคำ เป็นที่รู้จักในฐานะนักวิจารณ์และบรรณาธิการ นวนิยายขนาดสั้นเรื่อง “ฆาตป์” เป็นผลงานเขียนเล่มแรก มีต้นธารแห่งแรงบันดาลใจจาก ชลธิชา ชุ่มเย็น ผู้เป็นแม่ของเขา และ ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ นักเขียน/กวีชาวญี่ปุ่น ผู้เขียนเรื่อง “ราโชมอน” “ฆาตป์” เป็นเรื่องที่แฝงไปด้วยประเด็นเรื่องเพศและจิตวิเคราะห์ปมอีดิปัสผ่านความสัมพันธ์ของครอบครัว ๆ หนึ…
 
"ร้านกาแฟของเมียฝรั่ง" รวมเรื่องสั้น 18 เรื่องของ บรรจง บุรินประโคน เป็นผลงานที่เกิดขึ้นต่างที่ ต่างเวลา ต่างผู้คน ต่างที่มา ต่างมีความหลากหลายที่เกิดขึ้นผ่านเรื่องราวของคนเล็ก ๆ ในสังคม ที่ผู้เขียนบอกว่าตัวละครเป็นคนเล่า เพื่อให้คนอ่านได้หันกลับมามองเรื่องเล็ก ๆ ของคนข้างทาง คนที่พบเจอในสังคม เพื่อสลายเส้นพรมแดนที่ขวางกั้นระหว่างกัน สัมพันธบทในการ…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน