Gospel สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
"พระคำแห่งแสงสว่าง" "ข่าวดีสำหรับทุกคน" "เสียงข่าวประเสริฐ" - เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในภาษาไทยและภาษาถิ่น /"Words of Light", "Good News for All People", "Sounds of Gospel " - About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
==========Words of Life, Good News, Gospel Songs About Jesus Christ in Thai Language & Dialescts and Language of Minority Ethnics.========
  continue reading
 
ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นำมาซึ่งความรอด 15:1 ยิ่งกว่านี้ พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่. 15:2 และซึ่งทำให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึดหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้…
  continue reading
 
บุคคลใดที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราเถิด เราจะให้ท่านได้พักผ่อน..(มธ.11:28)
  continue reading
 
JESUS Film Thai- ขอ​ให้​พระ​คุณ​แห่ง​พระ​เยซู​เจ้า จง​ดำรง​อยู่​กับ​ธรรมิก​ชน​ทั้ง​หลาย​เถิด อาเมน​ https://www.youtube.com/watch?v=qm3X3ReNbnk
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน