Third Sunday of Easter 英文福音诵读与讲解

6:43
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 290210302 series 2806228
โดย 沐光小鹿 และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

恭读圣路加福音24:35-48

A reading from the Gospel according to Luke
The two disciples recounted what had taken place on the way, and how Jesus was made known to them in the breaking of bread.

那时候,往厄玛乌的两位门徒,回到耶路撒冷,遇见那十一门徒,及同门徒一起的人,就把在路上的事,及在分饼时,他们怎样认出了耶稣,述说了一遍。

While they were still speaking about this

他们正在谈论这些事的时候

he stood in their midst and said to them

耶稣立在他们中间,向他们说

“Peace be with you.”

“愿你们平安!”

But they were startled and terrified
and thought that they were seeing a ghost.

众人害怕起来,想是见了鬼神。

Then he said to them, “Why are you troubled?

耶稣向他们说:“你们为什么恐惶?”

And why do questions arise in your hearts?

“为什么心里起了疑虑?”

Look at my hands and my feet, that it is I myself.

你们看看我的手,我的脚,分明是我自己。

Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones

你们摸摸我,应该知道:鬼神是没有肉躯和骨头的。

as you can see I have.

如同你们看我,确实有的。

And as he said this,
he showed them his hands and his feet.

说了这话,就把手和脚伸给他们看。

While they were still incredulous for joy and were amazed.

他们由于欢喜,还是不敢信,只是惊讶;

he asked them, “Have you anything here to eat?”

耶稣向他们说:“你们这里有什么吃的没有?”

They gave him a piece of baked fish.

他们便给了他一块烤鱼。

he took it and ate it in front of them.

他就接过来,当他们面吃了。

He said to them,
“These are my words that I spoke to you while I was still with you,

耶稣对他们说:“我以前还同你们在一起的时候,就对你们说过这话”

that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and psalms must be fulfilled.

诸凡《梅瑟法律》、《先知》、《圣咏》上指着我所记载的话,都必须应验。

Then he opened their minds to understand the Scriptures. And he said to them

耶稣遂开启他们的明悟,叫他们理解经书;又向他们说:

“Thus it is written that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day”

“经书上曾这样记载:默西亚必须受苦,第三天要从死者中复活”

and that repentance, for the forgiveness of sins, would be preached in his name to all the nations, beginning from Jerusalem.

并且必须从耶路撒冷开始,因他的名向万邦宣讲悔改,以得罪之赦。

You are witnesses of these things.

你们就是这些事的见证人。

——The Gospel of Lord

基督的福音

单词讲解

Hello to my Chinese friends

中国的朋友们,你们好

my name is Luke and I work as a business manager in the United States of America.

我是Luke,我在美国做业务经理。

One difficult word in today's gospel is ghost.

今天的福音中,有一个比较难的词就是ghost。

When you pronounce ghost you say it without the H. sound.

在这个单词中,h 不要发音。Ghost

除了老师讲的单词之外,我们再来看几个单词。

startled /ˈstɑːrtld/

v. 使受惊(startle 的过去式和过去分词)

terrified /ˈterɪfaɪd/

v. (使)害怕,惊恐;恐吓

incredulous /ɪnˈkredʒələs/

adj. 怀疑的;不轻信的

福音金句

While they were still speaking about this

他们正在谈论这些事的时候

he stood in their midst and said to them

耶稣立在他们中间,向他们说:

“Peace be with you.”

“愿你们平安!”

福音反省

In today's gospel, Jesus says peace be with you.

在今天的福音中,耶稣说“愿你们平安!”

I think that it's a very important reminder that Christ comes and gives us his peace which is more important and more powerful than anything that goes on in the world around us.

我认为这是一个非常重要的提醒,基督来了,把他的平安赐给我们,这比这世上我们遇到的任何事都更重要,更有力量。

So let our hearts not be troubled with the cares and worries of everyday life but let the peace of Christ reign in our hearts.

所以不要让我们的心被日常生活的忧虑和烦恼所困扰,而要让基督的平安在我们心中作主。

I really encourage you to keep up with the reading it's very important to continue to feed our souls with the word of God.

衷心希望大家继续读下去,以圣言喂养我们的灵魂是非常重要的。
Reader & Speaker:Luke Van de Loo

Host: John Hu

Designer: Rafaela Zhang

Producer&Copyright: deeratdawn@2021

35 ตอน