EP. 33 배워 봅시다_발이 넓다

6:30
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 304944097 series 2996221
โดย Intermediate Korean และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

유튜브 https://youtu.be/wqHmRlKRejU

대본 https://mcdn.podbean.com/mf/web/27ggan/ep33_foot.pdf

유쌤: 안녕하세요, 여러분! 유쌤입니다.

민쌤: 안녕하세요, 민쌤입니다.

유쌤: 민 선생님, 잘 지내셨어요?

민쌤: 네, 잘 지냈어요. 한 가지 슬픈 일이 있기는 하지만...

유쌤: 어머, 무슨 일인데요?

민쌤: 몇 달 전에 난초를 하나 선물 받았거든요.

유쌤: 난초요? 키우기 쉽지 않은 식물이잖아요?

민쌤: 네, 사실 저는 어떤 꽃이든 잘 못 키우는 편인데, 그래도 이번에는 좀 달랐어요.

유쌤: 꽃을 잘 돌보신 모양이군요?

민쌤: 선물해 주신 분이 알려 준 대로 돌보았더니 꽃이 생각보다 오래갔어요.

유쌤: 얼마 동안 꽃을 보신 거예요?

민쌤: 이번 달로 5개월째예요.

유쌤: 와~ 꽃이 꽤 오래갔네요.

민쌤: 네, 선물해 주신 분 말로는 3개월에서 5개월 간다고 하더라고요.

유쌤: 그럼 충분히 오래 꽃을 보신 거네요.

민쌤: 그런 셈이지요. 그런데 지난주부터 꽃이 하나씩 떨어지기 시작하는 거예요.

유쌤: 저런…, 그래서 슬프셨군요.

민쌤: 네, 이제 하나만 남겨 두고 있네요.

유쌤: 꽃과 이별을 해야 할 시간이 다가오는 거군요.

민쌤: 네, 잘 보내 줘야 할 거 같아요.

유쌤: 그래요. 오늘 배워 봅시다 코너는 민 선생님의 꽃 소식으로 문을 열었습니다. 안타깝지만 잘 이별하실 수 있기를 바라고요.

민쌤: 네, 배워 봅시다 코너는 일상에서 사용하는 유용한 표현을 배워 보는 시간이지요?

유쌤: 네, 오늘은 무슨 표현을 준비하셨어요?

민쌤: 오늘은 ‘발이 넓다’라는 표현을 준비했어요.

유쌤: 아~ 알아두면 정말 도움이 될 만한 표현이네요.

민쌤: 그렇지요? 유 선생님 주변에 발이 넓은 사람이 있나요?

유쌤: 글쎄요…, 어, 아, 우리 학교에 김 선생님이 정말 발이 넓은 거 같아요.

민쌤: 어떻게 아셨어요?

유쌤: 지난번에 어린이 캠프를 기획하는데 영상 쪽으로 도움이 필요한 일이 있었거든요.

민쌤: 네.

유쌤: 그런데 김 선생님이 전화 몇 통을 하더니 바로 도움 주실 분을 찾아 주셨어요.

민쌤: 그렇군요. 영상 분야에 아시는 분이 많았던 모양이군요.

유쌤: 영상뿐만 아니에요. 김 선생님은 다른 분야에서도 아는 사람이 정말 많아요.

민쌤: 그래요?.

유쌤: 그래서 어떤 일이든 도움이 필요할 때 김 선생님께 여쭤 보면 적절한 분을 연결시켜 주세요.

민쌤: 정말 발이 넓은 분이시네요. 제가 꽃 키우는 것에 대해서 조언을 구하면 아는 분을 연결시켜 주실까요?

유쌤: 글쎄요. 확신할 수는 없지만 아마도 도움을 주실 수 있을 거예요.

민쌤: 그렇군요. 여러분, 발이 넓다는 말은 김 선생님처럼 알고 지내는 사람이 많다는 뜻이에요.

유쌤: 아, 그렇군요.

민쌤: 유 선생님, 어, 마당발이라는 말 아시지요?

유쌤: 네, 들어 봤어요. 발이 넓은 사람을 가리키는 말이잖아요.

민쌤: 맞아요. 마당발은 원래 넓적하게 생긴 발을 가리키는 말이에요.

유쌤: 그런데 그 말이 비유적으로 사용된 거지요?

민쌤: 네. 많은 사람을 알고 지내며 폭넓게 활동하는 사람을 가리키기도 하거든요.

유쌤: 그럼 여기서 발이 넓다는 표현이 들어간 대화를 들어 볼까요?

민쌤: 네, 좋아요.

(신호음)

수영: 지호 씨, 기말 프로젝트 대본 쓰는 일 잘 되고 있어요?

지호: 다른 건 괜찮은데, 전라도 사투리를 사용하는 부분이 많이 어색해요.

수영: 주변에 전라도 친구 없어요?

지호: 있기는 한데 사투리를 잘 쓰지 않아요.

수영: 현우 오빠한테 한번 물어 봐요. 워낙 발이 넓어서 금방 찾아 줄 수 있을 걸요.

지호: 현우 형이요?

수영: 네, 완전 마당발이거든요.

(신호음)

유쌤: 수영 씨가 지호 씨에게 프로젝트 대본 쓰는 일이 잘 되어 가는지 묻습니다. 그러자 지호 씨가 전라도 사투리 쓰는 사람을 못 찾아서 어려움을 겪고 있다고 하네요.

민쌤: 그러자 수영 씨가 현우 씨에게 도움을 구하라고 합니다. 현우 씨가 발이 넓어서 쉽게 도움을 줄 수 있을 거라고 하면서요.

유쌤: 주변에 이렇게 발이 넓은 사람이 있으면 여러 모로 도움을 많이 줄 수 있을 것 같아요.

민쌤: 그렇지요?

유쌤: 여러분, 오늘 우리는 ‘발이 넓다’라는 표현을 배워 봤어요. 알고 지내는 사람이 많다는 뜻이에요.

민쌤: 여러분은 발이 넓은 편인가요? 아니면 여러분 친구 중에서 발이 넓은 사람이 있나요?

유쌤: 오늘 배운 표현을 기억해서 생활 속에서 꼭 사용해 보세요.

민쌤: 그럼 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.

유쌤: 안녕히 계세요.

이메일 4intermediatekorean@gmail.com

81 ตอน