podcasts@awr.org สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Գործարար կին '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Business woman ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Լուռ բռնություն '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Silent violence ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Նա առանձնահատուկ է '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' He is special ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Սահմանների խախտում '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Borders breach ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ոչ միայն երջանկություն '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Not only happiness ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Վսեմ առաքելություն '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' A great mission ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխան 21-րդ դարում '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' A child in the 21th century ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Չորս տարեկան '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Four years old ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Բացախոսություն '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Open speaking ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Զրույցի կարևորությունը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' The importance of conversation ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Հուզական ինտելեկտ 2 '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Emotional intelligence 2 ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ի՞նչպես դրսևորել սերը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' How to show love? ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Տարիներն անցնում են '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Years pass ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ի՞նչպես մերժել երեխային '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS ''How to reject a child? ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ ''Թաքնված բռնություն '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS ''Hidden violence''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
Ճանապարհ երկուսով '' Փոխադարձ զգացումներ '' - A road together '' Mutual feelings ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
Ճանապարհ երկուսով '' Երեխայի հուզական զարգացումը '' - A road together '' Child's emotional development ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
Ճանապարհ երկուսով '' Սեր թե՞ հարգանք'' - A road together '' Love or respect? ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
Ճանապարհ երկուսով '' Սիրեք երեխաներին '' - A road together '' Love children ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Հրաշագործ սեր '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Wonderful love ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ստուգված ուղի '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Verified path ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Կարգավորեք հարաբերությունները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Normalize relations ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Կարևոր սկզբունքներ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Important principles ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Պատահականություններ չկան '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' There are no coincidences ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Տալ եվ ստանալ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Give and receive ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխայի հենարանը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Child support ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխայի սեռը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' The sex of the child''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Լավագույն հարաբերություններ'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Best relationships''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Հպումների դերը ընտանիքում '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' The role of touch in the family ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Դպրոցականի առողջությունը'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Schoolchildren health ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Կառուցողական տարաձայնություններ'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Constructive disagreements ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Օգտակար խորհուրդներ '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Useful tips ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ինչպե՞ս կարգավորել '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' How to handle? ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ ''Կինը և տարիքը '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Woman and age ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Երեխաների սիրո լեզուները '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS ''Children's love languages''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Նայե՛ք երեխայի աչքերին'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Look at the child's eyes ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Ժամանակակից երեխա'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Modern child ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Վտանգավոր հույս'' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Dangerous hope''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ '' Առանց պայմանի սեր '' - SECRETS OF FAMILY HAPPINESS '' Unconditional love ''โดย podcasts@awr.org (AWR)
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login