Dhammataankusoljit สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร : เช่น ใจเป็นใหญ่, ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน, ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง, บวชปฏิบัติ, อนันตริยกรรม, คำสั่งของบิดา, การปฏิบัติเบื้องต้น ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : เช่น ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์, การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ, สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน, การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์, ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา : เช่น การบริหารจิต, การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก, การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ, การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป, ทุกข์ และ มหาสติ, นิมิต และ วิปัสสนา, บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร : วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ), สุญญตา, อานาปานสติ, จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา, ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน, วิมุติจิต, บารมีและอาสวะ, ประมวลหลักปฏิบัติ ฯลฯ
 
Loading …
show series
 
วิตักกสัณฐานสูตร ๑ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
สัมมาทิฏฐิ 0๑ กุศล อกุศล : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
สัมมาทิฏฐิ ๑๔ ผัสสะ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร..นัย ๒ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พระพุทธคุณ ๒ สมฺมาสมฺพุทฺโธ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พระพุทธคุณ ๙ ภควา ๑ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พระธรรม ( ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ) : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พระธรรมคุณ ๖ ธัมมานุปัสสนา..นัย ๒ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พระธรรมคุณ 6.10 กำหนด กาย เวทนา จิต ธรรม : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
สติ ขันติ ในการปฏิบัติไตรสิกขา : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
จิตตานุปัสสนา : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
เอกายนมรรค : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
นิมิตเครื่องกำหนดหมายของใจ ตอน ๒..นัย ๑ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
ธรรมเครื่องดับสังโยชน์ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
ทางให้เกิดปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
เครื่องกำหนดใจ ตอน ๓ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
พุทธานุสสติ-สัมมาสัมพุทธ : ธรรมะบรรยาย โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
 
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
อุบายทำใจให้สงบเป็นสมาธิ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ถามตอบปัญหานศ.มช.คณะวิทย์ฟิสิกซ์(ตอน๑) : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
เราต้องเรียนรู้สังขารภายในภายนอกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
เรียนสภาวะธรรมจากรูปร่างกายมีความเสื่อมเป็นธรรมชาติ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
อบรมภาวนา(ย่อ) 21 ก.ค. 51(6) : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
กิเลสมันคือ โรคของใจ ยาแก้ไข้คือธรรมะมี ศีล-สมาธิ และปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ฝึกใจให้เข้าใจรูปร่างกายตามความเป็นจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
จิตส่งออกนำมาซึ่งความทุกข์ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
การบำเพ็ญอุเบกขาบารมี 26 ส.ค. 44 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ฝึกใจให้มีสมาธิพลัง ปัญญาพลัง 3 มิ.ย. 45 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
การได้เกิดมาเป็นมนุษย์คือผู้โชคดี 12 พ.ย. 45 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
เหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุธรรม 12 ส.ค.46 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
เทศน์ในงานศพหลวงปู่ไพโรจน์ มิตฺตธมฺโม 8 มี.ค.47 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
การได้เกิดในประเทศอันสมควร เนื่องในวันแม่ 12 ส.ค.47 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิด 23 เม.ย. 48 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
การพัฒนาจิตของตนให้สูงขึ้นตามลำดับ 9 พ.ย. 48 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ความเพียร ๔ อย่าง อบรมพระนวกะ 11 มิ.ย. 49 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
การตั้งตนไว้ชอบประกอบคุณงามความดีเป็นมงคลอันสูงสุด : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
อบรมคณะศรัทธาวัดลัทธิวัณ 21 ก.ค. 51(2) : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
ลพ.เปลี่ยนลงพระปาฎิโมกข์ที่ประเทศอินเดีย(อ) : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 
อกาลิโก 1 : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 
อุบายสอนสัตว์ของพระศาสดา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
 
อุบายแก้ไขจริตนิสัยของตนให้ดีขึ้น : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
ขันติเป็นกำลังของนักพรต : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
จิตที่สงบย่อมเกิดปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
ธรรมวินัยเป็นของประเสริฐ : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
ข้อปฏิบัติของนักบวช : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
เทศน์อบรม : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
อบรบ ศีล สมาธิ ปัญญา : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
เมื่อไม่รู้มันก็พาเราหลง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
พิจารณาธรรมของจริง : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
คนประมาทเปรียบเหมือนคนตายแล้ว : ธรรมะบรรยาย โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login