Thamma สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
เสียงธรรมชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ วัดบางนมโค) และหลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
Loading …
show series
 
๗ ส.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600806_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๗ ส.ค. ๖๕ - เทศน์การเห็นคุณบิดามารดาโดยเฉพาะพระรัตนตรัยเป็นทางสู่มรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600728_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0…
 
๗ ส.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600820_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B…
 
๖ ส.ค. ๖๕ - เทศน์คำสอนของพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์ย่อมนำไปถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600805_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%…
 
๖ ส.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร /%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๖ ส.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600819_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9…
 
610608_01_ปกิณกะธรรมตั้งใจปฏิบัติด้วยการยอมรับความจริงเป็นปกตินิสัย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) 610608_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8…
 
๑๔ ก.ค. ๖๕ -เทศน์บุคคลที่บรรลุธรรมได้ต้องถึงความพร้อมในวันเข้าพรรษา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600709_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%8…
 
๑๔ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมมิตรแท้เป็นทั้งหมดของชีวิตในวันพระเจ้าพรหม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600709_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%…
 
๑๓ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอันแท้จริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610727_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9…
 
๓๑ ก.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 620217_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๓๑ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ความสงบเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐) 600103_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%B1%…
 
๓๑ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทำความดีให้อิ่มใจต้องทำด้วยการรู้คุณพระรัตนตรัย(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) 610826_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B…
 
๓๐ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600710_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9…
 
๓๐ ก.ค. ๖๕ -ปกิณกะธรรมความชั่วต้องไม่ทำอีกแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600806_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E…
 
๒๙ ก.ค. ๖๕ -เทศน์เพียรละกิเลส เห็นอริยสัจ และทำพระนิพพานให้แจ้ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600819_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E…
 
๒๙ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมเอาชนะความโกรธด้วยการละนิวรณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) 610818_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%…
 
๒๘ ก.ค. ๖๕ - นิทานเศรษฐีผู้บรรลุธรรมด้วยการเห็นโทษของการมีร่างกาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 610224_04_%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8…
 
๒๘ ก.ค. ๖๕- เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) 600806_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%97%…
 
๒๘ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมอธิษฐานละความผูกพันในการเกิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610728_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B…
 
๒๗ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทำจิตให้สงบด้วยการใคร่ครวญในความดีเสมอ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600722_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%…
 
๒๔ ก.ค. ๖๕- พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600723_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๒๔ ก.ค. ๖๕ - เทศน์หนทางแห่งการพ้นทุกข์ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600729_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%8…
 
๒๔ ก.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายเป็นศัตรูเราเริ่มละตัณหาแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600723_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%…
 
๒๓ ก.ค. ๖๕- เทศน์อวิชชาปัจจยาสังขารา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600723_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2_C.mp3…
 
๒๓ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมความกตัญญูต่อบิดามารดานำมาซึ่งมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610729_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8…
 
๒๒ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องมีเครื่องพิสูจน์ใจในความมั่นคงต่อศีลและพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑) 610421_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8…
 
๑๗ ก.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600730_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๑๗ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600716_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E…
 
๑๗ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาเป็นอาภรณ์นำมาซึ่งความสุข (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600710_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9…
 
600722_03_เทศน์คุณอันประเสริฐของพระรัตนตรัยพาให้พ้นทุกข์(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600722_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9…
 
๑๖ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการไม่เห็นคุณความดีที่จะทำ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600716_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%…
 
๑๕ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการเจริญสมาธิต้องถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจึงจะถึงมรรคผล(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) 610804_07_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0…
 
๑๔ ก.ค. ๖๕ -กรรมฐานคุณของพระกรรมฐานจะทำให้ใจเป็นสุข(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600709_04_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%…
 
๑๓ ก.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมเรื่องธรรมดาจะเห็นได้ต้องมีบารมี ๑๐ ประการ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 610211_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%…
 
๑๓ ก.ค. ๖๕ - เทศน์คุณพระรัตนตรัยในวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600708_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%…
 
๑๒ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการปฏิบัติให้จิตตั้งมั่นก่อนด้วยใคร่ครวญวิปัสสนาญาณ ๙ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑) 610105_02_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB…
 
๑๐ ก.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610715_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๑๐ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการนึกถึงคุณบิดามารดาแบบอัปปมัญญา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600728_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B4…
 
๙ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ร่างกายเป็นภาระอย่างยิ่ง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600715_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8…
 
๙ ก.ค. ๖๕ -ปกิณกะธรรมผู้ปฏิบัติพึงรักษาสัจจะวาจา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600729_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B…
 
๘ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมผู้เป็นสาวกตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระจึงจะปฏิบัติมโนมยิทธิเกิดผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) 610210_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E…
 
๔ ก.ค. ๖๕ -ปกิณกะธรรมบุคคลที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยไปนิพพานได้ง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600702_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%…
 
๔ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมพระเมตตาโอวาทเนื่องในโอกาสแสดงมุทิตาจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610701_07_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B…
 
๔ ก.ค. ๖๕- ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑) 610317_03_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8…
 
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 600716_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๓ ก.ค. ๖๕ - เทศน์การทำความดีด้วยความปรารถนาตั้งมั่นในมรรคผลจึงจะถึงผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610701_04_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8…
 
๓ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมความสุขเกิดจากจิตที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610701_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E…
 
๒ ก.ค. ๖๕ - เทศน์ความเมตตาของพระพุทธเจ้าหาประมาณมิได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 600226_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98…
 
๒ ก.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร Pray/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login