Karma สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
D
DMC.tv podcast

1
DMC.tv podcast

www.dmc.tv

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน
 
เว็บไซต์ทีวีธรรมะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม การระลึกชาติ นรก-สวรรค์ สอนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย
  continue reading
 
Loading …
show series
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระชัยยศ สามตฺถิโก โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
ฆตาสนชาดก ชาดกว่าด้วย ภัยที่เกิดจากที่พึ่งโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
“ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ โคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาว ด้วยกำลังแห่งรัศมี เฉกดังพระชินสีห์ เมื่อทรงอุบัติในโลก รุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล”วิสาขบูชา... วิสาขบูชาเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานวิสาขบูชาเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสาขบูชา... เป็นวันประสูติ ประสูติวันเพ็ญเดือนหกวิสาขปุรณมี จุติจากดุสิตบุรี ประสูติทรงเดิน ๗ ก้าวทันที พระมหาบุรุษ ผู้เปี…
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระกฤตยะ สิทฺธมโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
เพลง หล่อองค์พระธรรมกายคำร้อง : กวีวรรณขับร้อง : วรรธนะ , อัจจิมา ทีฆวาทินทำนอง/เรียบเรียง : Glunjai Musicหล่อองค์พระธรรมกายประดิษฐานเป็นประธานสง่าศรีให้หมู่ชนได้ถึงซึ่งความดี เป็นศักดิ์ศรีการเผยแผ่ธรรมอำไพ* บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นมงคลงามล้ำค่าสว่างไสวจารึกนามเป็นมิ่งขวัญมงคลชัยสถิตย์ไว้ในแผ่นฌานพระสัมมา** ปีติล้นปลื้มใจสร้างบุญใหญ่หล่อกายธร…
  continue reading
 
พิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต สามเณรเปรียญธรรม 11 รูปพิธีหล่อพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 2พิธีจุดวิสาขประทีป เวียนประทักษิณ วันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566โดย www.dmc.tv
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีลธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระมหาสุกิจ จิรสุโข โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน