Dhamma สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น กรรม, กระจกเครื่องส่อง, กายคตาสติ, การกำหนดรู้ทุกข์, การค้ากำไร ขาดทุน, การฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : เช่น วิปัสสนา คือการศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริง, พระที่แท้จริง, ความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง, พึ่งธรรม, พึ่งตัวเอง, ของขวัญอันประเสริฐ, หลุดพ้นด้วยค้นคิด, ศาสนาที่แท้อยู่ในตัวของเรา ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ : เช่น อัฏฐิกัง กระดูก ๓๐๐ ท่อน, การจดจำธรรมคำสั่งสอน, ปรารภความเพียร, ภาวนาแบบครั้งเดียว, คุณพระรัตนตรัย, คนตาบอด จูงคนตาบอด ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร : วิสาขบูชา ๔.๖.๓๖ (กัณฑ์พิเศษ), สุญญตา, อานาปานสติ, จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา, ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐาน, วิมุติจิต, บารมีและอาสวะ, ประมวลหลักปฏิบัติ ฯลฯ
 
ซีดีหยุดที่ใจ จบที่ใจ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร : เช่น กิจที่ควรทำ, เมาสมมุติ, สัจจะแก้ความหลง, สัจจะอธิษฐาน, ศีล - จริยธรรม, ข้าศึกของใจ, ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย : เช่น อุบายละสังขารรูปนาม, สติปัฏฐานสี่, อานุภาพขันติธรรม, พิจารณารูปธรรม นามธรรม, ธรรมสังเวชปฏิเสธตันหา, เกิดแล้วดับ, จิตนี้เป็นของฝึกยาก, ฝึกตายก่อนตาย ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่หล้า เขมปัตโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร : เช่น ใจเป็นใหญ่, ธรรมทั้งหลายจงส่งคืน, ปฏิปทาที่ไม่จืดจาง, บวชปฏิบัติ, อนันตริยกรรม, คำสั่งของบิดา, การปฏิบัติเบื้องต้น ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี : สติปัฏฐานสี่, สวากขาตธรรม, พระจริง พระปลอม, อริยสัจนอก อริยสัจใน, กิเลส - ธรรมะ เป็นอย่างไร, ทำผ้าขี้ริ้วให้เป็นทองคำ ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ : เช่น ชาติปิ ทุกฺขา ความเกิดเป็นทุกข์, การเกิด ดับ กับธัมมจักรฯ, สัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของ ๆ ตน, การเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ที่ได้เกิดมาตามอำนาจของกรรม, การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร, สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง, เพราะรู้จักทุกข์ จึงอยากพ้นทุกข์, ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา : เช่น การบริหารจิต, การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นวิธีการดับไฟนรก, การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธ, การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา, จิตหลุดพ้น เหนือบุญเหนือบาป, ทุกข์ และ มหาสติ, นิมิต และ วิปัสสนา, บริกรรมภาวนา และกำหนดรู้ ฯลฯ
 
Loading …
show series
 
หลวงพ่อสอนวันนี้ก็คือ ให้รู้ทุกข์ ก็คือคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆ ร่างกายหายใจก็รู้ ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ ร่างกายเคลื่อนไหว-หยุดนิ่งก็รู้ รู้บ่อยๆ เดี๋ยวก็เห็นเองว่าร่างกายมันทุกข์ จิตใจก็รู้มันไปเรื่อยๆ เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข์ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ ดูมันไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็รู้เอง นามธรรมทั้งหลาย ทั้งจิตทั้งเจตสิก สุดท้ายม…
 
ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นชัดเจน เช่น ถ้าเรามีตัณหา เราจะต้องทุกข์ทางใจ ถ้ามีตัณหาเมื่อไร ใจต้องทุกข์ทันทีเลย อันนี้ไม่มีใครเถียงได้ ถ้าเรามีศีล สมาธิ ปัญญา ถึงจุดหนึ่งโลกุตตรธรรมก็ปรากฏขึ้น เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมา… เราดูให้ดีเถอะ ทุกครั้งที่มีความอยาก ใจจะมีความทุกข์ จริงหรือไม่จริง ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเลย ถ้าไม่ใช่ ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัพพัญญูแล้ว…
 
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
 
 
 
พวกเราพยายามฝึกไว้ มันใช้ได้ทั้งทางโลก ใช้ได้ทั้งทางธรรม ในทางธรรมถ้าไม่มีสติ เราจะไม่มีศีล ไม่มีสมาธิ ไม่มีปัญญา ในทางโลก ถ้าเราขาดสติเราก็ไม่มีเครื่องป้องกันตัวเอง สติเหมือนโล่ห์ป้อง มีโคลงโบราณ อาจแกล้วกลางสนาม กลางสนามรบ แกล้วกล้า สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะมีสติ เพราะฉะนั้นสติจำเป็นในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ อยู่กับโลกก็จำเป็น อยู่ในทางธรรมก็จำ…
 
 
 
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
 
 
ธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้ฟังจาก YouTube หรือดูวิดีโอ ทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟัง ธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆ มีผลแน่นอน การปฏิบัติมีผลแน่นอนถ้าทำถูก แต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิด เช่น สะสมมิจฉาทิฎฐิให้มากกว่าเก่า ปฏิบัติแล้วกูเก่งๆ กูรู้มากกว่าคนอื่น ปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเร่อเลย อันนั้นทำผิดแน่นอน ถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูมันจะค่อยๆ เหี่ยวเฉาเล็ก…
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login