Bible Reading สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
2022 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപതിലേറെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ള 73 പുസ്തകങ്ങളും പൂർണ്ണമായും വായിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ വായനയിൽ പങ്കുചേരാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. 365 ദിവസത്തേക്കുള്ള വായനാ പദ്ധതി ലഭിക്കുവാൻ https://pocbible2022.blogspot.com/2021/12/2022-365-bible-2022-reading-plan-for.html Available on all major podcasts എല്ലാ പ്രധാന പോഡ്‌കാസ്റ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ് To listen to audio/podcast https://open.spotify.com/playlist/5RnBAhAB9KInqBVf0hqQhA Plea ...
 
'All Scripture is God-breathed' (2 Timothy 3:16). Join us as we read one chapter the New Testament each day. The daily portion is read from The Orthodox Study Bible (NKJV). We encourage all listeners to obtain The Orthodox Study Bible in printed or digital format so the Scripture can be read with the help of the rich articles and foot-notes provided for each book of the Bible (Thomas Nelson genuine version only). Please subscribe to receive the daily reading and use the 'Share' button to sen ...
 
D
Daily Bible Reading

1
Daily Bible Reading

Logan Mauldin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Lots of people try to read through the Bible in a year. Most people fail. I’m one of those people. This podcast is my way of holding myself accountable while inviting you to join me in this adventure into the Word of God. Support this podcast: https://anchor.fm/dailybiblereading/support
 
Old Friends & New is a podcast hosted by the Christ Church Ladies Fellowship. The weekly discussion is centered around the daily Bible Reading Challenge readings. To join us in the Bible Reading Challenge, visit www.biblereading.christkirk.com. For more resources from Christ Church (Moscow, ID) visit www.christkirk.com.
 
W
Weekly Bible Reading

1
Weekly Bible Reading

A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Podcast by A week by week recording of the bible reading studied by millions of Jehovah's Witnesses from around the world. These recordings are taken from JW.ORG which is produced by the WATCHTOWER BIBLE AND TRACT OF PENNSYLVANIA Ⓟ2016
 
Connect with God through the WordLive podcast from Scripture Union. Each weekday you'll be encouraged to pray, hear the Bible and be guided through comment about the Bible passage. Written by a number of different people and recorded sensitively, these audio meditations aim to help you meet with God through the Bible and prayer. For more info and additional content, visit www.wordlive.org.
 
We talk about the bible and go over bible scriptures.The Bible is one of the most intriguing subjects of all time.Men for thousands of years have tried to decipher the Bible in order to understand its contents.Men have failed to look at the creator for his holy spirit to help them understand scriptural meaning to the Bible.All they ever had to do is pray for holy spirit and they would have received understanding of the scriptures.With holy spirit they would be able to decipher God commandmen ...
 
C
Catholic Sunday Mass Readings Bible Study

1
Catholic Sunday Mass Readings Bible Study

Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
The Franciscan Sisters of the Sorrowful Mother of Nebraska City gather with a group of parishioners from St. Mary's and St. Benedict's parishes to read, pray, study, and reflect on the meaning of the upcoming Sunday Mass Readings. Through their Catholic Bible Study, they hope to be able to more fruitfully receive our Lord in Holy Communion each Sunday.
 
Loading …
show series
 
Our minds can be our undoing when we let our thoughts run our lives. But if we will call to mind the goodness and love of God and the hope we have in Him, our thoughts can be transformed. Bible Reading: Lamentations Verse of the day: Lamentations 3:21–22, "But this I call to mind, and therefore I have hope: The steadfast love of the LORD never ceas…
 
1SAMUEL 11-12:Yesterday we heard of the way God arranged for Saul to meet Samuel, and how God revealed amazing details to Samuel about what would happen to Saul in the short term. Saul became king. It is such a shame that Saul fulfilled the earlier prophecy given by Samuel a few chapters back, rather than continuing to be humble like he was at the …
 
1SAMUEL 11-12:Yesterday we heard of the way God arranged for Saul to meet Samuel, and how God revealed amazing details to Samuel about what would happen to Saul in the short term. Saul became king. It is such a shame that Saul fulfilled the earlier prophecy given by Samuel a few chapters back, rather than continuing to be humble like he was at the …
 
We are back in the book of Revelation! In this episode we look at the ascension of Christ from other side of the firmament.Join the 2022 Same Page Summer Bible Reading Challenge! https://samepagesummer.com.โดย Aaron Ventura
 
Main contents of Today’s Reading: Death of Judas- 1 Maccabees 9: 1-22 യൂദാസിന്റെ മരണം- 1മക്കബായർ 9:1-22 Jonathan the Leader- 1 Maccabees 9:23-31 ജോനാഥാൻ നേതാവ്- 1മക്കബായർ 9:23-31 In the Desert of Thekeva- 1 Maccabees 9:32-49 തെക്കേവാ മരുഭൂമിയിൽ- 1മക്കബായർ 9:32-49 Forts of Judah - 1 Maccabees 9:50-57 യൂദായിലെ കോട്ടകൾ- 1മക്കബായർ 9:50-57 The Victory o…
 
When we think of the book of Proverbs we think of wisdom. As we should. But what if the fullness of Proverbs is fully understood when we see that Jesus is wisdom. We look at Proverbs 16:6 today and see Jesus fulfilling what he came to do and what our response should be. Once again the Bible leaves us speechless as we encounter Christ and his cross.…
 
We are to put away idols and detestable things from The Presence of The Lord, and He will bless us. Outer beautiful is worthless, it is our hearts that The Lord God wants from us. Music by Scott Holmes, intro and outro, Corporate Uplifting. --- This episode is sponsored by · Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/appSupport th…
 
With some background music a straight through reading of psalm 22, 23, 24 and 100, Followed up with a reading from Revelation chapter 19:11-16 And Matthew 1:21b --- Support this podcast: https://anchor.fm/bible-time/support
 
Where we seek counsel or advice will shape our lives. Wise counsel is determined by how much that counsel lines up with the principles found in the word of God. Bible Reading: 2 Sam. 16-20 Verse of the day: 2 Samuel 16:23, "The advice of Ahithophel, which he gave in those days, was as if one inquired of the word of God; so was all the advice of Ahi…
 
1SAMUEL 9-10:In yesterday's reading, Samuel was formally made a judge, and then he led the people of Israel into victory over the Philistines. But when Samuel was old and after the appointment of his two sons as judges in his place, his sons perverted justice for bribes. So the people asked to have a king. God had already long ago said this would h…
 
1SAMUEL 9-10:In yesterday's reading, Samuel was formally made a judge, and then he led the people of Israel into victory over the Philistines. But when Samuel was old and after the appointment of his two sons as judges in his place, his sons perverted justice for bribes. So the people asked to have a king. God had already long ago said this would h…
 
This word means to sanctify, hallow, dedicate, prepare, purify, appoint; to be set apart. The Theological Wordbook of the Old Testament says We live in a time where there is a peer pressure to conform. But being set apart by God means we seek to be transformed by His word not conformed to the world. We are set apart from the heart as we set God as …
 
1SAMUEL 7-8:Having won the war with Israel, the Philistines thought their idol Dagon had given them victory. The ark of God was put in Dagon's temple. Then God not only proved that He is greater than Dagon by what happened in the temple, but He also struck the Philistines in all five of their territories with plagues of death, tumors, and rats rava…
 
1SAMUEL 7-8:Having won the war with Israel, the Philistines thought their idol Dagon had given them victory. The ark of God was put in Dagon's temple. Then God not only proved that He is greater than Dagon by what happened in the temple, but He also struck the Philistines in all five of their territories with plagues of death, tumors, and rats rava…
 
This is a Catholic Bible study for the 6th Sunday of Easter. Our Lord has left us a marvelous gift, the Catholic Church! We are all a member of it through the grace of our Baptism. May we always strive to fulfill our Lord's command to love Him and our neighbor, for then we shall enter the Kingdom of Heaven forever.…
 
The principle of reaping and sowing is a reminder to sow well. God’s blessings are not to be wasted. Serve and give generously to others for His glory. Sow to grow others and yourself. Bible Reading: 2 Cor. 9-10 Verse of the day: 2 Corinthians 9:6, “Remember this: Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will als…
 
1SAMUEL 5-6:Yesterday we saw the touching way that God revealed to Samuel how to listen for God's voice, and at the same time how He again warned Eli of impending disaster. Eli was incredibly able to recognize the way the Lord works, but at the same time was unconcerned about how God's words applied to him. Let us not be like him! Observe this link…
 
1SAMUEL 5-6:Yesterday we saw the touching way that God revealed to Samuel how to listen for God's voice, and at the same time how He again warned Eli of impending disaster. Eli was incredibly able to recognize the way the Lord works, but at the same time was unconcerned about how God's words applied to him. Let us not be like him! Observe this link…
 
When we have been given a great gift, we want to have a response worthy of that gift. How much more when we have been saved? Bible Reading: Luke 3-5 Verse of the day: Luke 3:8(a), "Therefore bear fruits worthy of repentance." Word of the day: Worthy. It is the Greek word: ἄξιος (ax'-ee-os).โดย Denise Pass
 
1SAMUEL 3-4:Yesterday we heard Hannah's poetic and prophetic prayer of praise. R Then we heard of the contrast between the boy Samuel serving the Lord, while Eli's sons were scoundrels. Finally a “man of God” (a prophet or perhaps even an angel) gave a long prophetic warning to Eli. Today we will see that prophecy come true. PSALM 92:This is anothe…
 
1SAMUEL 3-4:Yesterday we heard Hannah's poetic and prophetic prayer of praise. R Then we heard of the contrast between the boy Samuel serving the Lord, while Eli's sons were scoundrels. Finally a “man of God” (a prophet or perhaps even an angel) gave a long prophetic warning to Eli. Today we will see that prophecy come true. PSALM 92:This is anothe…
 
Recognizing our position before a holy God helps us to keep in perspective that God is God, and we aren’t. Bible Reading: Job 39-40 Verse of the day: Job 40:4, "Behold, I am vile; What shall I answer You? I lay my hand over my mouth." Word of the day: Vile. It is the Hebrew word: קָלַל (kaw-lal').โดย Denise Pass
 
Main contents of Today’s Reading: Demetrius I- 1 Maccabees 7:1-25 ദമെത്രിയൂസ് ഒന്നാമൻ- 1മക്കബായർ 7:1-25 Nicanor in Judah- 1 Maccabees 7:26-50 നിക്കാനോർ യൂദായിൽ- 1മക്കബായർ 7:26-50 Alliance with the Romans- 1 Maccabees 8:1-32 രോമക്കാരുമായി സഖ്യം- 1മക്കബായർ 8:1-32 138-ാം ദിവസം, 1മക്കബായർ 7-8 മേയ് 18, ബൈബിൾ 2022 Day 138, 1Maccabees 7-8, May 18, Bible 2…
 
1SAMUEL 2:Yesterday we heard of the wonderful answer to Hannah’s prayer and of her determination to fulfill a very difficult vow to the Lord. Samuel might have only been 3 years old when Hannah gave him up to stay permanently as a Nazarite serving at the Lord’s tabernacle. Hannah is such an example of a Godly woman. No wonder so many girls are name…
 
Ever lose something of great value and hunt for it relentlessly? We are motivated in those moments by our desire to not lose something we paid for or were given. What if we were to channel that pursuit to seeking after God and a relationship with Him, which far surpasses anything of value on this earth? Bible Reading: Psalms 53-55 Verse of the day:…
 
1SAMUEL 1:Yesterday we heard the charming conclusion of the story of Naomi, Ruth and Boaz. The words of the town women have prophetic significance: “Praise the Lord, who has now provided a redeemer for your family.” (NLT) The words have a double meaning for us today, as we see them looking forward to Jesus our Redeemer. Now if you have been listeni…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login